درباره محمد علی نوید

ما زنده به آنیم

یاد مردان بزرگ را از آن جهت گرامی می داریم و تکرار می کنیم که می توانند سرمشقی برای منش زندگی ما بوده و الهام بخش ما در دوراهی های انتخاب باشند. اولین گام برای موفق شدن این است که روش کار انسان های موفق را بدانیم، برای انتخاب ها بدانیم آنها چگونه انتخاب می […]